Excel Podejmowanie Decyzji
Zakres szkolenia

Terminy i koszt szkolenia

Excel Podejmowanie Decyzji trwa: 1 dni

Cena szkolenia: 400 zł

Terminy

Prosimy o kontakt w sprawie terminów.


Program szkolenia

Wielowariantowa analiza danych

Budowanie wielowariantowych modeli biznesowych za pomocą scenariuszy (np. modele bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych). Scalanie scenariuszy zawartych w różnych plikach (np. przesłanych emailem). Tabela danych – możliwość szybkiego tworzenia wielu wariantów określonej formuły.

Dodatek Solver

Dodatek Solver – narzędzie do budowania modeli optymalizujących zagadnienia biznesowe (np. optymalna struktura produkcji, optymalna struktura kosztów transportu, najlepsza struktura lokowania środków pieniężnych). Budowanie modelu Solvera – komórka celu, warunki ograniczające, określanie opcji Solvera. Jak interpretować wyniki z optymalizacji Solvera. Złożone modele Solvera – jak postępować w sytuacji braku pojedynczej komórki celu.

Ocena procesów biznesowych

Podstawowe funkcje dotyczące analizy efektywności inwestycji (IRR, NPV). Statystyka opisowa - narzędzie liczbowej oceny zdarzeń niezbędne do prawidłowego podejmowania decyzji menedżerskich, pakiet Analiza danych oraz statystyczne funkcje arkuszowe. Wskaźniki dynamiki i tempa wzrostu, wskaźniki struktury oraz natężenia. Korelacja i kowariancja - badanie zależności oraz siły wzajemnego oddziaływania zmiennych. Wnioskowanie - jak ocenić całą populację na podstawie posiadanych danych. Wspomaganie procesu podejmowania decyzji za pomocą prawdopodobieństwa zdarzeń, konstrukcja drzew decyzyjnych na arkuszu, rozkłady prawdopodobieństwa.

Prognozowanie

Prognozowanie - estymacja zjawiska w przyszłości na potrzeby planowania, podejmowania decyzji, tworzenia strategii. Prognozowanie typowych zmiennych: przychody, koszty, inne dane biznesowe. Analiza zmienności czasowej danych - budowa i dopasowanie linii trendu, analiza linii trendu, eliminacja wahań, wygładzanie danych źródłowych. Ocena wskaźnika istotności linii trendu. Analiza sezonowości danych wejściowych oraz odpowiednie prognozowanie danych sezonowych. Użycie funkcji, wykresów oraz modułu Analiza danych dla celów prognozowania. Ocena dokładności stworzonej prognozy, analiza składników resztkowych.

Prezentacja danych statystycznych

Tworzenie tabel częstości za pomocą formuł oraz tabel przestawnych. Wykresy danych opisowych: wykresy słupkowe, wykresy kołowe, wykres Pareto. Tworzenie wykresów do prezentacji danych liczbowych: wykres typu "łodyga-liście", histogram, warstwowy, słupkowy, wykres typu "Box & Whisker", "Dot Scale". Jak zbadać relacje pomiędzy dwoma zmiennymi za pomocą wykresu punktowego. Analiza zjawisk w czasie za pomocą wykresów funkcji czasu (liniowych).

Materiały szkoleniowe

Podczas szkolenia otrzymasz bogaty komplet materiałów składających się ze skryptu, dokładnych opisów ćwiczeń "krok-po-kroku", notes, długopis, podkładkę pod myszkę oraz książkę "Microsoft Excel Funkcje w Praktyce" zawierającą praktyczny opis ponad 300 funkcji programu Microsoft Excel.

Zobacz także inne szkolenia