Język SQL
Zakres szkolenia

Terminy i koszt szkolenia

Język SQL trwa: 2 dni

Cena szkolenia: 650 zł

TerminyProgram szkolenia

Dostęp do serwera SQL

Konfiguracja źródła danych ODBC, sterowniki do baz danych Microsoft SQL Server. Podłączanie tabel, import tabel z baz danych SQL do bazy danych Microsoft Access. Importowanie danych do arkusza programu Microsoft Excel oraz do tabel przestawnych. Użycie programu SQL Server Management Studio do budowy zapytań, wykorzystywanie programu Query Designer. Import, eksport danych z i do SQL Server.

Składnia języka SQL

Podstawowe typy obiektów serwera Microsoft SQL Server: Tabele, Widoki, Procedury. Tworzenie tabel, relacji, indeksów za pomocą SQL Management Studio. Typy danych SQL: liczbowe, daty i czasu, znakowe, binarne, logiczne, NULL. Użycie graficznego interfejsu SQL Server Management Studio do tworzenia widoków (VIEW). Podstawowe instrukcje języka SQL (pobieranie danych, modyfikowanie, kasowanie, dodawanie rekordów): SELECT, UPDATE, SET, DELETE, INSERT, SELECT INTO. Modyfikacja danych w tabeli wykorzystująca dane z innych tabel. Klauzule przydatne w instrukcji SELECT: WHERE, FROM, ALIAS, AS. Wykorzystywanie podzapytań (podzapytania skorelowane oraz nieskorelowane). Operatory ograniczenia list (wybór największych/najmniejszych elementów): TOP, TOP … PERCENT. Sortowanie list: ORDER BY, ASC, DSC. Filtrowanie duplikatów: DISTINCT, DISTINCTROW, różnice pomiędzy tymi operatorami. Grupowanie wyników w kwerendach wybierających: funkcje grupujące COUNT(), SUM(), AVG(), MIN(), MAX(); klauzule ORDER BY, HAVING, OVER. Operatory używane w składni SQL: arytmetyczne, znakowe; logiczne AND, OR, NOT; porównania =, <, >, <>, IN, BETWEEN … AND, LIKE.

Język SQL - zagadnienia zaawansowane

Użycie wbudowanych funkcji w składni SQL: operacje na dacie, czasie, podstawowe funkcje tekstowe (operujące na ciągach znaków). Praca na wielu tabelach: złączenia (JOIN), OUTER, INNER, APPLY, UNION (łączenie zbiorów wynikowych), INTERSECT. Obiekty bazy danych SQL Server (tabele, widoki, indeksy): ich tworzenie, modyfikacja oraz usuwanie: polecenia CREATE, ALTER, DROP dla TABLE, VIEW. Wykorzystanie stworzonych obiektów SQL Server w programach Microsoft Excel oraz Microsoft Access. Procedury: tworzenie, modyfikacja i wykonywanie: CREATE PROCEDURE, ALTER PROCEDURE, EXEC. Podstawowe zagadnienia wydajności (szybkości działania) zapytań SQL. Do czego służą indeksy, powody ich użycia do przyspieszania dostępu do bazy. Planowanie indeksów, tworzenie oraz optymalizacja indeksów. Zagadnienia bezpieczeństwa danych, użycie transakcji jako metody zapewniającej bezpieczeństwo, tworzenie punktów zachowania, poziomy izolacji transakcji.

Podstawy programowania Transact SQL

Funkcje: sterujące CASE ,WHEN ,THEN, ELSE, END; grupujące; wyszukujące SELECT z użyciem klauzuli WHERE. Sterowanie przebiegiem programu: zmienne @; użycie DECLARE, dyrektywa GO. Instrukcje: BEGIN … END; IF … ELSE; WAITFOR; WHILE, TRY … CATCH. Zmienne w języku SQL (zmienne globalne, lokalne, specyficzne dla połączenia, monitorujące, konfigurujące), zmienne tablicowe służące do przechowywania tablic. Użycie lokalnych tabel tymczasowych (o zasięgu sesji) oraz globalnych zmiennych tablicowych do programowania złożonych zapytań.

Procedury składowane, funkcje skalarne, metadane

Użycie procedury składowanej do upraszania korzystania ze złożonych zapytań. Interfejs procedury składowanej - określanie parametrów, wywoływanie procedury składowanej. Kompilacje, ponowne kompilacje, zagadnienia prędkości wykonywania procedur. Przeznaczenie funkcji skalarnych do obliczania i zwracania wartości, ich użycie w składni SELECT, WHERE oraz w definicjach tabel. Wywoływanie funkcji skalarnych, zagadnienia szybkości działania funkcji skalarnych, porównanie ze zmiennymi użytkownika. Podstawowe informacje o serwerze, bazach oraz obiektach tych baz. Indeksy Clustered oraz Non clustered.

Materiały szkoleniowe

Podczas szkolenia otrzymasz bogaty komplet materiałów składających się ze skryptu, dokładnych opisów ćwiczeń "krok-po-kroku", notes, długopis oraz podkładkę pod myszkę.

Zobacz także inne szkolenia